Na stranici harismemic.com iznesena su privatna mišljenja i stavovi autora Harisa Memića, i ne odražavaju mišljenja ili stavove kompanija i partnerstava s kojima je autor u poslovnim odnosima. Svi tekstualni sadržaji su autorski, izuzev ako je drugačije naglašeno. Sadržaji su na raspolaganju za preuzimanje isključivo uz citiranje imena autora, ili uz link za preuzimanje i objavljivanje sadržaja online. Komentari na članke ne odražavaju stavove autora, a autor zadržava pravo da sve uvredljive i neprikladne sadržaje u formi komentara ukloni sa stranice.